Sabriaya Shipley 

Educator. Storyteller. Community Ethnographer